Hakkimizda

Eurostar | Hakkimizda

Tüm hayatý boyunca olduðu gibi eðitim hayatýnda da baþarýlý olmak her öðrencinin istediðidir. Liseyi bitirip artýk yetiþkin hayatýn ilk adýmý olan üniversite eðitimine baþlarken, öðrenci zevkleri ve idealleri doðrultusunda baþarýlý olabileceðini düþündüðü bir bölüm okumak ister. Fakat ülkemizdeki üniversite sýnavýnýn kimi öðrencinin yeteneklerine uygun olmamasý ve maalesef ülkemizdeki çoðu üniversitenin öðrenciye diploma vermekten baþka bir meziyet kazandýrmamasý ile birlikte genç bireyler çoðu zaman arzu etmedikleri ve severek okumayacaklarý bölüm ve fakültelere yerleþmektedirler. Bunu sonucu olarak eðitim hayatýnda yaþadýðý baþarýsýzlýk ve huzursuzluk kalan hayatýnda da devam edebilmektedir. Olumsuz durumlarý önlemek amacý ile EuroStar Yurtdýþý Eðitim Danýþmanlýk Hizmetleri olarak biz ailelerin de yardýmý ile öðrencilerimizin hayatlarýnda yepyeni bir sayfayý açýyoruz. Ülkemizdeki üniversite sýnavýnda dilediði baþarýyý elde edemeyen yahut arzu ettiði bölüme sýralama ve kontenjan sebebi ile kayýt olamayan öðrencileri yurtdýþýnda üniversite ile tanýþtýrýp severek sürdürecekleri bir eðitim hayatýna beraber baþlýyoruz. Tecrübeli ve alanýnda uzman kadromuzla yurtdýþý eðitimi boyunca öðrencilere hizmet vermeye devam ediyoruz.

1993 senesinden bugüne 20 seneyi aþkýn tecrübemiz kapsamýnda binlerce öðrenciyi yurtdýþý üniversite ve dil okullarýyla buluþturmuþ ve buluþturacak olmanýn haklý gururunu ve sevincini yaþýyoruz. Halkta genel olarak oluþan yurtdýþýnda okumanýn imkânsýz veya çok maliyetli olduðunu kanýsýnýn aksine kayýt süreci oldukça kolay ve kabul þartlarý da esnektir. Fakat özellikle dikkat edilmesi gereken konu bu iki durumda da istenen belge ve þartlarýn eksiksiz yerine getirilmiþ olmasýdýr. Bu anlamda firmamýz personeli gibi alanýnda uzman kiþiler tarafýndan yardým alýnmasý hem sürecin kýsalmasý hem de istenilenlerin eksiksiz biçimde meydana getirilmesi mümkün olmaktadýr. Birçok ülkedeki onlarda eðitim kurumuna öðrencilerimizin transferini saðlayan firmamýz her bir okulu sürekli mercek altýnda tutmaktadýr. Ülkeler arasý veya okulun kendi içinde deðiþebilecek tüm gerekli belgeler ve þartlar an be an kontrol edilmekte böylece herhangi bir fazla bekleme sürecinin önüne geçilmektedir. Belgelerin hazýrlanmasýndan onaylanmasý ve yurtdýþý eðitim kurumlarýna gönderilmesi kadar havaalaný transferi, ikamet edilecek yurt veya dairenin ayarlanmasý ve öðrencinin tüm eksiklerinin anýnda karþýlanmasý gibi hizmetleriyle de benzerlerimizden farkýmýzý açýkça ortaya koyuyoruz.

EuroStar Eðitim Hizmetleri olarak öðrencilerimize birer müþterinin aksine tavsiye veren bir arkadaþ olarak yaklaþýp sevdiklerinden uzakta yurtdýþýnda iken arzu ettiði her konuda bilgi danýþabileceði sýcak bir aile ortamý kurmayý amaçlamaktayýz. Aklýnýza takýlan her soru, tavsiye ve eleþtirileriniz için bürolarýmýz veya iletiþim bilgilerimizi sayesinde bize ulaþabilirsiniz.

Çalýþtýðý ülkeler: Azerbaycan, Bosna Hersek, Makedonya, Ukrayna, Gürcistan, Kazakistan, Türkmenistan, Kýrgýzistan, Kosova, Yunanistan, Mýsýr, Litvanya, Polonya, Bulgaristan, Romanya, Hýrvatistan, Sýrbistan, Slovakya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti

Eurostar Yurtdýþý Eðitim Danýþmanlýðý Ltd Þti Ýstanbul’da Olan Taksim Ýstiklal Caddesi No:49/5 adresindedir.